ಗಣೇಶನ 108 ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥ

ಗಣೇಶನ 108 ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗಣೇಶ ದೇವರ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಚಂದಾ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಎಂದರೆ ಗಣಗಳ ಈಶ (chief) ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೆ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. …

ಗಣೇಶನ 108 ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥ Read More

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರವು ಇರುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಶಿವಪುರಾಣದ …

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು Read More