ಗಣೇಶನ 108 ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥ

ಗಣೇಶನ 108 ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥ

ಗಣೇಶ ದೇವರ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಚಂದಾ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಎಂದರೆ ಗಣಗಳ ಈಶ (chief) ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೆ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Akhuratha: One whose chariot is pulled by a mouse

Alampata: One who is forever eternal

Amit: One who is incomparable

Anantachidrupamayam: One who is the personification of the infinite consciousness

Avaneesh: Master of the universe

Avighna: The remover of obstacle

Balaganapati: Beloved child

Bhalchandra: One who is moon crested

Bh     : One eemwho is gigantic

Bhupati: The lord of lords

Bhuvanpati: The lord of the heaven

Buddhinath: The God of wisdom

Buddhipriya: One who bestows of knowledge and intellect

Buddhividhata: The God of knowledge

Chaturbhuj: The four-armed lord

Devadeva: The lord of lords

Devantakanashakarin: Destroyer of evils and demons

Devavrata: One who accepts all penances

Devendrashika: The protector of all gods

Dharmik: One who is righteous and charitable

Dhoomravarna: One whose skin is smoke-hued

Durja: The invincible

Dvaimatura: One who has two mothers

Ekaakshara: One who is a single syllable

Ekadanta: Single-tusked

Ekadrishta: Single-focused

Eshanputra: The son of Shiva

Gadadhara: One whose weapon is the mace

Gajakarna: One who has elephantine-ears

Gajanana: One who has an elephantine face

Gajananeti: One who has the looks of an elephant

Gajavakra: The trunk of an elephant

Gajavaktra: One who has an elephantine mouth

Ganadhakshya: The lord of lords

Ganadhyakshina: Leader of all celestial bodies

Ganapati: The lord of lords

Gaurisuta: The son of Gauri

Gunina: The lord of virtues

Haridra: One who is golden-hued

Heramba: Mother’s beloved sonKapila::: One who is yellowish-brown
Kaveesha: The lord of poets

Kirti: The lord of music

Kripalu: Merciful lord

Krishapingaksha: One who has yellowish-brown eyes

Kshamakaram: The abode of forgiveness

Kshipra: One who is easy to appease

Lambakarna: One who has large ears

Lambodara: One who has a big belly

Mahabala: One who is enormously strong

Mahaganapati: The Supreme Lord

Maheshwaram: Lord of the universe

Mangalamurti: The all auspicious Lord

Manomay: The winner of hearts

Mrityuanjaya: The conqueror of death

Mundakarama: The abode of happiness

Muktidaya: Bestower of eternal bliss

Musikvahana: One who rides a mouse

Nadapratithishta: One who appreciates music

Namasthetu: Destroyer of evils and sins

Nandana: Lord Shiva’s son

Nideeshwaram: Bestower of wealth

Omkara: One who has the form of ‘Om’

Pitambara: One who has yellowish skin

Pramoda: Lord of all abodes

Prathameshwara: First among all Gods

Purush: The omnipotent personality

Rakta: One who is blood-hued

Rudrapriya: One who is the beloved of Shiva

Sarvadevatman: One who accepts all celestial offerings

Sarvasiddhanta: Bestower of skills and knowledge

Sarvatman: Protector of the universe

Shambhavi: Son of Parvati

Shashivarnam: One who has a moon-like complexion

Shoorpakarna: One who is large-eared

Shuban: The all auspicious Lord

Shubhagunakanan One who is The Master of All Virtues

Shweta: One who is as pure as the white

Siddhidhata: Bestower of accomplishments and successes

Siddhipriya: Giver of wishes and boons

Siddhivinayaka: Bestower of success

Skandapurvaja: Elder of Skanda or Kartikya

Sumukha: One who has an auspicious face

Sureshwaram: The lord of lords

Swaroop: Lover of beauty

Tarun: One who is ageless

Uddanda: The nemesis of evils and vices

Umaputra: The son of Goddess Uma

Vakratunda: One with a curved trunk

Varaganapati: Bestower of boons

Varaprada: One who grants wishes

Varadavinayaka: Bestower of success

Veeraganapati: The vigorous lord

Vidyavaridhi: The God of wisdom

Vighnahara: Remover of obstacles

Vignaharta: Destroyer of all obstacles

Vighnaraja: Lord of all obstacles

Vighnarajendra: Lord of all obstacles

Vighnavinashanaya: Destroyer of all obstacles

Vigneshwara: Lord of all obstacles

Vikat: One who is huge

Vinayaka: The Supreme Lord

Vishwamukha: Master of the universe

Vishwaraja: King of the world

Yagnakaya: One who accepts sacrificial offerings

Yashaskaram: The bestower of fame and fortune

Yashvasin: The beloved and ever popular lord

Yogadhipa: The lord of meditation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *